Festyn Rodzinny i Rajd Rowerowy

Jadłospis

Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse

BIP Będzin Górą Reforma Edukacji

Integracja w szkole

Dodano: 2017-09-02 Przez: Przemek Gaj


"Każdy człowiek ma prawo do szczęścia 
i swojego miejsca w społeczeństwie" 

Maria Grzegorzewska

    1 września 2008 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie – Gimnazjum nr 5 otworzony zostanie pierwszy oddział integracyjny. Rodzic zdrowego dziecka ma możliwość wyboru miedzy klasą typową a integracyjną i często sam nie wie, którą wybrać? Aby rodzic i uczeń mogli świadomie podjąć decyzję – oto kilka informacji o nauce w klasie integracyjnej.     W klasie integracyjnej nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. Pracuje bowiem w takiej klasie dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Wątpliwości mają czasem rodzice dzieci sprawnych. Boją się niższego poziomu nauczania, faworyzowania dzieci niepełnosprawnych, a wysługiwania się zdrowymi. Obawy rozwiewamy, wskazując zalety systemu: budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności, pomaganie sobie w przełamywaniu słabości i ograniczeń, naukę rozwiązywania konfliktów.
W klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności, a rywalizacja w takiej klasie ustępuje współpracy.

Klasa integracyjna to:
• Oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych 
• Dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający. 
• Identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd. 
• Grupa rówieśnicza b. zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych. 
• Spotkamy uczniów z niewyraźną wymową, słabo słyszących, słabo widzących, uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z cukrzycą, epilepsją, autyzmem i innymi deficytami 
• Wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia

    Nauka w klasie integracyjnej wygląda następująco - dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast dzieci zdrowe zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, ale w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością.
Praca w klasie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy pedagoga wspierającego z nauczycielem przedmiotu. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny. Razem też układają program wychowawczy i profilaktyczny dla swoich uczniów. Każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny - tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice.

Pamiętajmy!!!
W przypadku osób niepełnosprawnych integracja społeczna to wdrażanie ich do życia, zespalanie, przy pełnej akceptacji w rodzinie, najbliższym środowisku, społeczeństwie. Integracja jest nie tylko szansą dla dzieci niepełnosprawnych, jest przede wszystkim szansą dla nas jako społeczeństwa.